دات نت نیوک
۸۸۳۶۳۲۹۲ - ٠٢١ info@avan-chemical.com

مطالب مفید

مطالب و خواندنیهای مفید

پتاسیم(K)

پتاسیم(K)

به رغم آن که پتاسیم جزو عناصر موثر در ساختمان گیاه نبوده و عمدتا نقش کاتالیزوری دارد،نیاز پتاسیمی بهضی از گیاهان حتی از نیتروژن بیشتر است.مثلا نیاز پتاسیمی آفتابگردان به پتاسیم دو برابر نیتروژن است.بر خلاف نیاز فراوان محصولات زراعی به پتاسیم که گاهی بیشتر از مقدار نیتروژن نیز می باشد،ولی کودهای پتاسیمی مصرف نمی شود.این در حالی است که در کشورهای پیشرفته،نسبت نیتروژن به پتاسیم مصرفی تقریبا نزدیک به یک است،ولی متاسفانه این نسبت در کشور ما از 15 نیز بیشتر است.
قد کوتاهی برنج یکی از عوارض احتمالی کمبود پتاسیم و فراوانی فسفر در شالیزارهای شمال ایران است.

 

پتاسیم در خاک:

گیاه،پتاسیم مورد نیاز خود را به صورت یون +K از محلول خاک دریافت می کند.غلظت مورد نیاز پتاسیم برای گیاه عمیقا به نوع گیاه و مرحله رشد آن بستگی دارد.پژوهش ها نشان میدهد که غلظت بهینه پتاسیم در محلول خاک 20 تا 60 میلی گرم در هر کیلوگرم بوده و به نوع گیاه،ساختمان خاک،مقدار رایج کوددهی و آب قابل استفاده بستگی دارد.
پژوهشگران با استفاده از همان دماهای جذب،نشان دادهاند چنانچه غلظت تعادلی پتاسیم محلول 15 میلی گرم در هر کیلوگرم باشد،مقدار محصول بهینه در سیب زمینی و کرفس که جزو گیاهان پتاسیم دوست هستند،بدست خواهد امد.در گیاهان مهنند گوجه فرنگی و چغندر که نیازشان به پتاسیم در حد متوسط است،مقدار 7/8 میلی گرم در هر کیلوگرم پتاسیم در محلئل تعادلی برای دسترسی به حداکثر محصول کافی است.غلظت پتاسیم در عصاره اشباع خاک ها عموما تا 156 میلی گرم در هر کیلوگرم در نوسان است که مقادیر زیاد،مربئط به مناطق خشک و یا شور می باشد.مقدار پتاسیم قابل حل در اب برای نواحی مرطوب بین 1 تا 80 میلی گرم درهر کیلوگرم متغیر می باشد.اثر مقدار پتاسیم موجود در محلول خاک بر عملکرد گیاهان،بستگی به حضور سایر کاتیون ها ،به ویژه کلسیم منیزم دارد.
انتقال پتاسیم از خاک به ریشه گیاه یکی از مسائل مهم در تغذیه گیاهی است که قسمت عمده این نقل وانتقال از طریق جریان توده ای وپخشیدگی انجام میشود .تثبیت پتاسیم نیز مانند دیگر کاتیون ها به وسیله سطوح باردار منفی کلوئید و به طریق الکتریسیته ثابت تحقق می یابد .

 

نقش های مهم پتاسیم:
 • ساختن پروتئین:

  :برای ساختن پروتئین در گیاهان عالی پتاسیم لازم است،هنگامی که کنبود پتاسیم وجود دارد ساختن آنزیم ریبولوزبیس فسفات کربوکسیلاز اسیب می بیند و نسبت به افزودن پتاسیم به سرعت پاسخ می دهد .بررسی های محققین نشان می دهد که پتاسیم نه تنها آنزیم ردوکتاز را فعال می کند بلکه احتمال بسیار دارد که برای ساختن ان نیز لازم باشد.


 • فتوسنتز:

  پتاسیم به عنوان یک یون در جهت عکس جابجایی پروتن از درون غشای تیلوکوئید در نور حرکت می کند.نقش پتاسیم را در تثبیت گاز کربنیک می توان به طور کاملا آشکار در کلروپلاست های جدا شده نشان داد.افزایش میزان پتاسیم برگ همراه با افزایش میزان فتوسنتز،تنفس نوری و فعالیت آنزیم ریبولوزبس فسفات کربوکسیلاز است،اما تنفس میتوکندری کاهش می یابد.افزایش میزان تنفس یکی از رویکردهای متداول کنبود پتاسیم است .نقش عمده پتاسیم در فتوسنتز برگ ها در ارتباط با تنظیم حرکت روزنه ها می باشد.با پتاسیم نا کافی فتوسنتز کاهش می یابد درحالیکه در همین شرایط،تنفس ممکن است افزایش یابد


 • تنظیم اسمزی:

  فشار اسمزی زیاد در استوانه مرکزی ریشه ها برای جابجای مواد درون آوندهای چوبی و فشار تورژسانس و برای موازنه آب گیاهان پیش نیاز است.پتاسیم به عنوان برجسته ترین ماده آلی،نقش کلیدی در این فرایند بازی می کند


 • بزرگ شدن سلول:

  ثابت شده است که بزرگ شدن سلول به علت انباشتگی پتاسیم در سلول هاست ،که هم برای پایدار نگاه داشتن PH سیتوپلاسم و هم برای افزایش قابلیت اسموزی در درون واکوئل لازم است.


 • حرکت روزنه ها و حرکت های شبانه روزی:

  افزایش غلظت پتاسیم در سلول های روزنه،به جذب آب از سلول های پیرامون و به همراه آن افزایش فشار تورژسانس سلول های روزنه و در نتیجه به باز شدن روزنه ها منجر می شود.بسته شدن روزنه ها در تاریکی با خروج پتاسیم و به همراه آن،به کاهش فشار اسمزی سلول های روزنه بستگی دارد. در تعدادی از گونه ها مانند لوبیا و اقاقیا حرکت های شبانه روزی در برگ ها مشاهده می شود.برگ ها هنگام روز باز و در شب بسته می شوند.


 • موازنه آنیون و کاتیون

  پتاسیم برای موازنه آنیون های غیر متحرک در سیتوپلاسم و در موارد بسیار برای موازنه آنیون های متحرک در درون واکوئلها و نیز در آوند های چوبی و آبکشی،کاتیونی عمده است.در سوخت و ساز نیترات،پتاسیم اغلب یون عمده ای است که همراه نیترات در جا بجایی مسافت دور در آوند چوبی و نیز برای ذخیره در واکوئلها دخالت دارد.پتاسیم عنصر پویایی است که در صورت رخ دادن کمبود به بافتهای مریستمی جوان انتقال می یابد.در نتیجه،علائم کمبود پتاسیم در گیاهان یک ساله ابتدا در برگ های پایینی ظاهر و با افزایش شدت کمبود،در برگ های بالایی نیز نمایان می شود.هنگامی که کمبود پتاسیم وجود دارد،رشد گیاه کند و پتاسیم از برگ های بالغ و ساقه ها جابه جا شده و در شرایط کمبود شدید،این اندام ها زرد یا قهوه ای(بافت مردگی)می شود و با چوبی شدن دستگاه های آوندی آسیب می بیند

 

کودهای حاوی پتاسیم:

مهمترین کودهای پتاسیمی:
 • کلرورپتاسیم(MOP):

  رایج ترین کود پتاسیمی بوده و از کانیهای محتوی پتاسیم به دست می آید.با وجود آنکه ساخت این کود طی چند مرحله انجام می گردد،مقدار انرژی مورد نیاز برای تولید آن به مراتب کمتر از انرژی لازم برای ساختن کودهای ازتی وفسفاتی است.بنابراین،هزینه تولید کودهای پتاسیمی کمتر از کودهای ازتی و فسفاتی می باشد.کلرورپتاسیم محتوی 50% پتاسیم (60% اکسید پتاسیم) بوده و حلالیت آن در آب حدود 35% و مصرف سرک آن رایج است.با آنکه حدود 92% کودهای پتاسیمی مصرفی را کلرورپتاسیم تشکیل می دهد،اما در برخی شرایط،حضور یون کلر مطلوب نمی باشد.این حالت عمدتا برای گیاهانی نظیر سیب زمینی مخصوصا هنگامیکه مصرف تازه فوری سیب زمینی مطرح نبوده و از آن برای تهیه نشاسته استفاده می گردد،صادق است.برخی از مشاهدات گویای آن است که کلر اضافی،به دنبال کاربرد کلرورپتاسیم در تاکستان ها،سبب کاهش قند انگور می شود


 • سولفات پتاسیم(SOP):

  ):در شرایطی که یون کلر برای گیاه زیان بار باشد،بهتر است پتاسیم به صورت سولفات یا نیترات باشد.این کودها از اثر اسیدسولفوریک و یا اسید نیتریک بر کلروپتاسیم بدست می اید.در ساختن این کودها می توان فرایندهای متفاوت به کار گرفت.سولفات پتاسیم محتوی 40% پتاسیم(50% اکسی پتاسیم) بوده و در دمای معمولی حدود 12% آن در آب حل می شود.درصد حلالیت نیترات پتاسیم نیز بسیار بالا بوده و به سهولت می توان از آن به صورت سرک،مخصوصا در سبزی ها و گلهای بریده استفاده نمود.


 • نیترات پتاسیم:

  :نیترات پتاسیم دارای 38% پتاسیم و14% نیتروژن بوده و حلالیت آن در آب در دمای معمولی نزدیک به 35% است.نیترات پتاسیم از اثر اسید نیتریک بر کلروپتاسیم حاصل می شود و در صورت دارا بودن نیترات های آمونیوم و یا سدیم،جداسازی آن از طریق واکنش های شیمیایی امکان پذیر است.مزیت عمده این کود در مقایسه با کلرورپتاسیم همراه نداشتن کلر و بالا بودن غلظت ماده غذایی آن است.به دلیل ایجاد اختلاف در نسبت پتاسیم به ازت ،بهتر است هنگام مصرف این مقداری نیتروژن به گونه مکمل آن افزود.


 • سولفات پتاسیم محلول(سولو پتاس):

  سولو پتاس با مقادیر بهینه از عناصر پتاس و گوگرد ترکیب شده که به سهولت قابل جذب در ریشه گیاهان می باشد .از آنجاکه سولو پتاس از 51% K2O و56% SO4 تشکیل شده است،از نظر غلظت عناصر غذایی بسیار غنی می باشد.سولو پتاس تقریبا فاقد کلر می باشد.کود سولو پتاس به صورت کود نرم سفید رنگ وجود داشته و محلول آن اسیدی است.بدیهی است این PH پایین سبب افزایش درجه حلالیت فسفر ،آهن و اکثر ریزمغذی های دیگر شده و نهایتا بهتر در دسترس ریشه قرار گرفته و همچنین احتمال گرفتگی لوله ها در آبیاری قطره ای در محلول اسیدی کمتر است.سولوپتاس را در غلظت های معمولش می توان با محلول های اکثر کودها مخلوط کرد ،به جز اینکه اگر با ترکیبات کلسیم مخلوط شود ،تشکیل رسوب سولفات کلسیم می دهد.به علاوه محلول سولوپتاس را می توان با اکثر سموم حشره کش و ضد قارچ به منظور برگ پاشی مخلوط نمود .سولوپتاس سریعا حل شده و محلولی شفاف بدون رسوب می دهد.بنابراین می توان از این کود در کود آبیاری و به میزان 5کیلوگرم در هکتار محلول پاشی استفاده نمود.

 

پتاسیم و سلامت انسان:

 

اهمیت پتاسیم در تغذیه انسان از برنامه فضایی ایالات متحده آمریکا و نیز به هنگام انجام عمل جراحی قلب مشخص می شود.فضانوردان در طول مسافرت های فضایی خود به رژیم غذایی دارای میزان پتاسیم نیاز دارند تا دچار بعضی ناراحتی های قلبی نشوند. در نتیجه،رزیم غذایی این فضانوردان طوری تنظیم گردید که علاوه بر سایر موارد،جذب روزانه پتاسیم به حدی باشد که از چند نارسایی فیزیولوژیکی ناشی از کمبود پتاسیم در سیستم بدن جلوگیری شود.نقش پتاسیم در انتقال ضربان های عصبی و اهمیتآن در جیره غذایی دام و انسان انکار ناپذیر است.
پتاسیم همراه با سدیم در تنظیم مقدار آّ بدن نقش دارد.شاید دلیل اینکه پتاسیم عاملجلوگیری فشار خون می باشد.این است که زیادی پتاسیم در بدن باعث افزایش در دفع سدیم از بدن می شود.کلیه ها غلظت پتاسیم خون را کنترل می کنند.کمبود پتاسیم معمولا دیده نمی شود،مگر مواردی که مقدار زیادی پتاسیم همراه با اسهال،عدم کنترل مرض دیابت،رژیم های غذایی کم کالری(کمتر از 800 کالری در روز)،اعتیاد به الکل،ورزش سنگین و یا در اثر مصرف مواد مدر،و یا مسهل از بدن دفع شود.اگر چه هدف از مصرف مواد مدر افزایش دفع سدیم می باشد ولی بعضی از این مواد به دفع پتاسیم نیز کمک می کند،در حالی که بعضی دیگر باعث نگهداری آن در بدن می شوند.بنابراین بستگی به نوع مواد مدری که مصرف می گردد،به بیش از حد معمول به پتاسیم نیاز خواهد بود.تحقیقات جدید نشان می دهد که غذاهای غنی از پتاسیم به کاهش فشار خون کمک می کنند.پتاسیم در فیزیولوژی و عمل سلول های عصبی و نظم و کنترل عمل ماهیچه و تنظیم فشار خون نقش دارد.همچنین بررسی ها حاکی از آن است که نسبت سدیم به پتاسیم در رژیم غذایی شاید مهمتر از مقدار معین از هر یک از عناصر باشد.
ورزشکاران ممکن است بیشتر از سایرین به پتاسیم نیاز داشته باشند زیرا هنگام تمرین هی سنگین و همراه با عرق،مقدار زیادی از دست می دهند.کمی پتاسیم باعث درد ماهیچه و بی نظمی عمل قلب می شود،خوردن غذاهای سرشار از پتاسیم از بروز چنین عوارضی جلوگیری می کند.برای جبران پتاسیم از دست رفته در حین یک یا دو ساعت ورزش سنگین،تنها یک فنجان آب پرتقال یا یک دانه موز و یایک سیب زمینی کفایت می کند.
اکثر مواد غذایی دارای پتاسیم می باشند.بهترین منابع غذایی پتاسیم میوه ها به ویژه موز،آب میوه و سبزی ها می باشد.پتاسیم در گوشت و غلات نیز یافت می شود.پتاسیم تقریبا در همه مواد غذایی مخصوصا غذاهای با منشاء گیاهی موجود است،منابع اصلی در رژیم غذایی عبارتند از:سبزی ها،گوشت،شیر و میوه به ویژه موز و آب تقریبا 900 میلی گرم در روز برای یک رژیم سالم کافی به نظر می رسد.
 

 

مرتبط با

اشتراک گذاری

Rating

10.00 ( 1 reviews)

ارسال یک نظر

دسته بندی موضوعات

سولفات امونیوم

سولفات امونیوم

مهمترین کاربرد این ماده استفاده بعنوان کود ازته کشاورزی است
سنگ فسفات

سنگ فسفات

(Rock phosphate)خاک فسفات  که فرم خالص تر آن آپاتیت نام دارد، یک کانی رسوبی است. شکل ظاهری این ترکیب، بصورت سنگ و ص...
 هشدار نسبت به استفاده از کودهای شیمیایی نیترات دار در کشاورزی

هشدار نسبت به استفاده از کودهای شیمیایی نیترات دار در کشاورزی

رئیس بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین گفت: در کودهای شیمیایی، نیترات ها وارد چرخه غذایی می شوند و موادی که نیترات فراوان داشته باشد تاثیرات مضری روی دستگاه گوارش می گذارد.
تعریف کود و انواع آن

تعریف کود و انواع آن

تعریف کود: به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق میشود.
اندازه گیری فسفر خاک

اندازه گیری فسفر خاک

دو روش برای اندازه گیری فسفر قابل جذب خاک وجود دارد1.روش اولسون2.تغییرPH .3.برای ورکورتز.روش اولسون :مبنای عصاره گ...
ازت در خاک

ازت در خاک

ازت جز اصلی پروتئن است؛ بنابراین برای رشد طبیعی گیاهان ، به مقدار کافی مورد احتیاج است. منبع اصلی نیتروژنی که ب...
نیتروژن

نیتروژن

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی و عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب در محصولات زراعی می باشد.نیتروژن در...
پتاسیم(K)

پتاسیم(K)

پتاسیم جزء عناصر مورد نیاز گیاه می باشد.مقدار پتاسیم موجود در پوسته زمین،حدود9/1 تا 3/2 در صد است.این مقدار در مقا...
گوگرد(S)

گوگرد(S)

از لحاظ کمی نیاز گیاه به عناصر غذایی ثانویه معمولا کمتر از عناصر غذایی پر مصرف است.گوگرد یکی از شانزده عنصر غذا...
فسفر

فسفر

فسفر یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز در تولید محصول به شمار می رود.فسفر در کلیه فرایندهای بیو شیمیایی،ترکیبات ا...

جستجوی مقالات

عضویت در خبرنامه

نام

تگ ها