دات نت نیوک
۸۸۳۶۳۲۹۲ - ٠٢١ info@avan-chemical.com

گالری تصاویر

توضیحات

در قسمت گالری، عکسهایی از محوطه شرکت و آزمایشگاه قرار داده شده است. به زودی عکس هایی از تجهیزات کارخانه نیز در این بخش قرار خواهد گرفت. بعلاوه عکس هایی از طبیعت و اثرات انسان بر آن قرار گرفته است.

zoom

کارخانه

zoom

آزمایشگاه

zoom

آزمایشگاه

zoom

آزمایشگاه

zoom

کارخانه

zoom

1

zoom

2

zoom

3

zoom

4

zoom

5

zoom

6

zoom

1

zoom

2

zoom

طبیعت

zoom

7

zoom

8

zoom

9

zoom

10

zoom

11

zoom

بازدیدها

zoom

بازدیدها 1

zoom

بازدیدها 2

zoom

بازدیدها 3

zoom

بازدیدها 4

zoom

بازدیدها 5

zoom

بازدیدها 6

zoom

کارخانه

zoom

کارخانه

zoom

محصولات

zoom

کارخانه 1

zoom

بازدیدها 8

zoom

بازدیدها 9

zoom

بازدیدها 10

zoom

100

کاریکاتور

zoom

101

کاریکاتور

zoom

102

کاریکاتور

zoom

راه اندازی خط تولید جدید

راه اندازی خط تولید جدید

zoom

کارخانه

zoom

آزمایشگاه

zoom

آزمایشگاه

zoom

کارخانه